U N S E R E   A N G E B O T E   F Ü R   D I C H

K U R S E

LIVE & ONLINE KURSE

 • Zhineng Qigong
 • Meditation & Achtsamkeit
 • Wirbelsäulen-Qigong
 • Schulung des Bewusstseins
 • Mingjue, N-Tönen

S E M I N A R E

LIVE & ONLINE SEMINARE

 • auch mit chinesischen Meistern
 • stilles & bewegtes Zhineng Qigong
 • Bewusstseinstraining
 • Meditation & Achtsamkeit
 • Heilung & Selbstheilung

A U S B I L D U N G

LIVE & ONLINE AUSBILDUNG


C O A C H I N G

VOR ORT & ONLINE PER ZOOM

 • Einzelcoaching
 • Psychologische Beratung
 • Psychoonkologische Begleitung
 • Ganzheitliche Gesundheitsberatung
 • Erwachen

Q I - T H E R A P I E

VOR ORT, FERNHEILUNG, ONLINE

M I N G J U E    A K A D E M I E

MINGJUE AKADEMIE PROGRAMM


Happy Healthy Free

 

ZHINENG QIGONG INSTITUT & ZENTRUM
Birgit Becker-Petersen
Am Sonnenhang 14 | 34270 Schauenburg

Festnetz: 05601-2577  | Mobil: 0176-52071317

email: zhineng-qigong@t-online.de | www.zhineng-qigong.net

 

© 2021 www.zhineng-qigong.net  Alle Rechte vorbehalten